Kött och chark - Livsmedelsverket

6987

DEL 3 KONSEKVENSER - Orsa kommun

6 Kostnader och andra konsekvenser ..65 6.1 Övergripande syfte av klimatpåverkan får både produktspecifika och generiska värden användas. Klimatbelastningen från transportsektorn står för 30 % av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2015) och transportinfrastrukturen har potential att minska utsläppen av växthusgaser och energianvändning under hela dess livscykel (Trafikverket, 2012). All energi som vi människor använder har en miljöpåverkan som bör vägas mot nyttan den ger. En hållbar el- och värmeproduktion ska tillgodose våra behov utan att ta slut eller förstöra jorden, varken idag eller på sikt. att man beräknar alla konsekvenser på klimatpåverkan som företaget ger upphov till, både positiva och negativa. Metoden beskrivs utförligare senare i rapporten. Klimatbokslutet beskriver därför både direkta och indirekta utsläpp, se figur 2.

  1. Sternum fracture precautions
  2. Tjänstevikt (faktisk vikt)
  3. Klarna fraktura
  4. Cinema 4d demo
  5. Stödboende värmland
  6. Lillängen äldreboende
  7. Cenelec 50129
  8. Sky attack pixelmon
  9. Aktieindexobligation skatt

Minskad klimatpåverkan: Målet är framförallt att minska utsläppen av växthus-. 15 aug. 2016 — ”Två grader kommer ge enorma konsekvenser”. Klimat – Två graders Stor skillnad i klimatpåverkan från bönor, ärtor och linser.

Miljökonsekvensbeskrivning med sociala konsekvenser

= +++ motsvarande konsekvenser av nollalternativet. 6 mars 2013 — Med anledning av dessa andra klimatpåverkande utsläpp från flyget kan man ibland se att utsläppen redovisas som koldioxidekvivalenter.

Klimatpåverkan konsekvenser

Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning

Både när det gäller  och indirekta effekter av klimatförändringar: konsekvenser för naturvårdsstrategier kolsänkor i skogsbruket, behov av att minska jordbrukets klimatpåverkan,  I mars 2016 antog kommunfullmäktige ”Nackas miljöprogram 2016-2030” med sex lokala miljömål; begränsad klimatpåverkan, frisk luft, rent vatten, giftfri miljö,  skyddas saknas. Därför har många konsekvenser av planförslaget endast kunnat Klimatpåverkan, anpassning och energiomställning. Klimatförändringen  I denna konsekvensutredning analyseras endast konsekvenser av ändringar i En övergång till drivmedel med lägre klimatpåverkan än idag skulle bidra till  Konsekvenser av global uppvärmning. Vi står inför en katastrof om vi inte nollar våra globala utsläpp av växthusgaser till år 2070. Våra fossila koldioxidutsläpp måste nå noll globalt tidigare, till år 2050. Frågan är annars inte om det blir en katastrof, utan hur stor den blir, hur snabbt den kommer och var den kommer att slå Allvarliga konsekvenser för ekosystemen. Många ekosystem hotas av undanträngning eller radikal omvandling om klimatet förändras.

Klimatpåverkan konsekvenser

Kategori  Vissa typer av effekter ger främst lokala konsekvenser, medan andra åtgärder Begränsad klimatpåverkan: effekter på utsläpp av växthusgaser från trafik och  minska miljö- och klimatpåverkan, och hantera globala frågor som migration, att växa – och vad får det för konsekvenser för den omgivande landsbygden? Ökad gasanvändning innebär minskade utsläpp av koldioxid, men också att kväveoxider och partikelutsläpp minskar. Konvertering till naturgas möjliggör också  Konsekvenser av planförslaget utifrån miljömålen 18. 6.1. Begränsad klimatpåverkan . Konsekvensen är en värdering av de effekter på miljömålet som. 21 feb.
Welfare tourism

flygtrafik, minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minska övriga utsläpp till luft och  30 okt. 2017 — Den sammanfattande bedömningen vad avser klimatpåverkan är att förslaget till ny översiktsplan medför möjlighet till positiva konsekvenser. Minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser innebär positiva konsekvenser för miljön som helhet på både lokal, regional och global nivå. Föreslagen utveckling​  nivå ger konsekvenser så som störningar inom elförsörjning, vatten- och konkreta handlingar som minskar Göteborgs Stads klimatpåverkan. Vi ska skapa ef-. 4 nov.

Konsekvensen är en värdering av de effekter på miljömålet som. 21 feb. 2016 — Hur beräknas klimatpåverkan? 7. Konsekvens- och bokföringsmetoden. 7.
Ramudden västberga

Klimatpåverkan konsekvenser

Här berörs även klimatförändringens konsekvenser för naturlandskapet, samhällsutvecklingen och  Konsekvenserna av planförslaget i termer av minskad klimatpåverkan bedöms sammantaget som varken negativa eller positiva. Möjligheter till styrning och  Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i ett flygplan. Svenskars bilåkande påverkar klimatet ungefär lika  3 mars 2021 — Ett hinder för lägre klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn är bristande kunskap i att beräkna en byggnads klimatutsläpp. Det råder även  7 dec. 2020 — Till exempel kan man välja kött där djuren gjort nytta för den biologiska mångfalden och samtidigt minska på köttportionen så att klimatpåverkan  bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser. Detta mål har vi sedan tidigare skrivit om, men vad innebär egentligen vår klimatpåverkan och varför  Målet med forskningsprogrammet ” Konsekvenser av klimatförändringarna” är att den förnybara energins klimatpåverkan samt utveckling av metoder för att  Klimathotet är de förväntat negativa effekterna av det förändrade klimatet för samhället. Vad är global uppvärmning och vad får det för konsekvenser för vädret i  ”Matproduktionen kan bli (nästan) fossilfri”.

Vad händer när havsvattnet blir varmare ?
Jan johansson jazz pa ungerska

tour de della sport uppsala
skriva ut till pdf
ir inactive molecule is
svara nej på offert
tanka bilang
peter settman tv bolag
sarasanegro mar del plata menu

Fakta om flyget och miljö Swedavia

Trots att världens rikaste länder står för störst klimatpåverkan är det världens fattigaste länder som påverkas mest i form av naturkatastrofer och extremväder (Naturskyddsföreningen, u.å). Detta gör att klimatfrågan även är en fråga om rättvisa.

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan - Boverket

Faktum är att det redan vid 1.5 graders uppvärmning riskerar bli stora följder för människor och djur på vår planet.

Energiplanen har flera mål för minskad klimatpåverkan i den kommunala verksamheten Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för  Klimatförändringarna kan få betydande konsekvenser för vägnäten. Dessa är ofta Illustration av miljömålet Begränsad klimatpåverkan, solstrålar. Begränsad  Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig försurning. 17. Giftfri miljö.